W8_7738 - İLAN DETAY BİLGİLERİİlan No'su : W8_7738
İlan Adı : KİRALIK GAYRİMENKUL İLANI
Bölge / İli : EDİRNE / EDİRNE
Türü : Kiralık Gayrimenkuller
İhale Tarih - Saat : 07.12.2011 , 14:30:00
Yayın Tarih - Saat : 17.11.2011 , 16:38:00
İhale Usulü : Açık Teklif Usulü (2886 Sayılı Kanun)
Dosya Bedeli : 0.00 TL


İlan Sahibi Bilgileri  
Yetkili :
Telefon :
E-Posta :


Diğer Açıklamalar

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
( Kiralık Gayrımenkul İlanı)
Sıra Dosya No İli İlçesi Cadde/Sokak Kapı Cinsi Ada Parsel Alanı Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) Teminat (TL) İhale İhale
No Mevkii No No No m2 Geçici %3 Ek %20 Tarihi Saati
1 221010374000 Edirne Merkez Ayşekadın Kervansarayı 134 Dükkan 542 14 22,26 350,00 137,00 910,00 07.12.2011 14:30
2 221010478009 Edirne Merkez 1.Vakıf işhanı B/9 Dükkan 1072 137 15,00 235,00 92,00 611,00 07.12.2011 14:30
3 221010478033 Edirne Merkez 1.Vakıf işhanı B/33 Dükkan 1072 137 20,52 245,00 96,00 637,00 07.12.2011 14:30
4 221010478035 Edirne Merkez 1.Vakıf işhanı B/35 Dükkan 1072 137 17,08 80,00 32,00 208,00 07.12.2011 14:30
5 221010478092 Edirne Merkez 1.Vakıf işhanı 1/20. Dükkan 1072 137 13,88 150,00 59,00 390,00 07.12.2011 14:30
6 221010553017 Edirne Merkez 2.Vakıf işhanı 2/202 Büro 526 44 49,82 260,00 102,00 676,00 07.12.2011 14:30
7 222010033001 Edirne Merkez Sabuni Mah. Eski Cami Bitişiği - Sebil 405 3 3,00 130,00 51,00 338,00 07.12.2011 14:30
8 222010123000 Edirne Merkez Bevapsinan Mahallesi Ayşekadın Kervansarayı Karşısı - Sebil 641 2 11,00 230,00 90,00 598,00 07.12.2011 14:30
9 221010001002 Edirne Merkez Dilaverbey Mah. Maarif Caddesi No : 67 2 Konut 25 1 88,00 180,00 71,00 468,00 07.12.2011 14:30
10 221010001005 Edirne Merkez Dilaverbey Mah. Maarif Caddesi No : 67 5 Konut 25 1 88,00 180,00 71,00 468,00 07.12.2011 14:30
11 222010051000 Edirne Merkez Mimar Sinan Mah.Keçeciler sk. - Yıkık Cami Arsası 620 4 118,00 30,00 12,00 78,00 07.12.2011 14:30
12 222080013001 Edirne Uzunköprü Muradiye Cami Mah. Cami Bahçesi - Çayocağı 493 38 50,00 225,00 88,00 585,00 07.12.2011 14:30
13 221020001000 Edirne Enez Gazi ömerbey mah.Üç çeşmeler sk - Tarla 56 38 6140,00 Yıllık:300,00 9,00 60,00 07.12.2011 14:30
14 392010004001 Kırklareli Merkez Camiikebir mah.Hızırbey camii bahçesi - Çayocağı 758 2 10,54 50,00 20,00 130,00 07.12.2011 14:30
15 392070003000 Kırklareli Pınarhisar Dere Mahallesi Eski hükümet cad. - Arsa 187 7 246,00 30,00 12,00 78,00 07.12.2011 14:30
1 Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar 2011 - 2012 yılları hizalarında gösterilen aylık muhammen bedeller üzerinden2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 07/12/2011 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylıkortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır
2 İhale açık arttırma suretiyle 07/12/2011 tarihinde saat : 14.30’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak, kiraya verilecektaşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde idarebinasında görülebilir. İdaremize borçları bulunan talipliler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
3 Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 07.12.2011 son müracaat saati ise11:00 dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlarkabul edilmeyecektir.
4 Kira sözleşmesi düzenlenirken mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterillecektir. Sözleşme sırasında kefillerin mali durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
5 İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince kira stopajı ödemeyeceklerdir.
6 İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişilerbütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Postave faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7 İdaremiz, taşınmazların reklama elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekleyükümlüdür.
8 1. sıradaki Ayşekadın Kervansarayında bulunan taşınmazların onarım ve restorasyon programına alınması halinde boşaltılması şartıyla,
9 7. sıradaki sebil kitap satış yeri (Diyanet İşleri Başkanlığı - Diyanet Vakfı Yayınlarını da bulundurmak kaydıyla dini, milli, tarihi yayınların şatışı)olarak özel şartlı
10 9. ve 10 sıradaki taşınmazların tüm masrafları ve ortak giderleri (yakıt, kapıcı, elektrik, su vb.) kiracıya aittir.
11 11. sıradaki taşınmazlar bahçe olarak kullanılacaktır.
12 14.sıradaki çay ocağı ihale üzerinde kalan şahıs tarafından tefriş edilecektir.
13 Gazete ilan ücreti vs. masraflar alıcıya ait olup peşin alınacaktır. İstekliler gerçek kişi ise; nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C.kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise; 2011 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir. Ortak müracaatçılar ise; noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, tüm ortaklara ait muhtarlıktan 2011 tarihli ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti/ örneği ile T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. İsteklilerin istenen belgelerle birlikte geçici ve ek teminat dekontunun en geç 07.12.2011 Çarşamba günü saat 11,00’e kadarBölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici ve ek teminatlarının tamamını Bölge Müdürlüğümüzün Vakıfbank Edirne şubesindeki TR090001500158007287988565 nolu hesabına ( teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel, kapı numaraları ile mevkii belirtilecektir ) yatırılacaktır.
14 Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)
15 Butaşınmazların kira bedelleri her ayın 5.günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir.Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 77.maddesi gereğince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
16 Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.
17 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24.maddesi gereğince vakıf taşınmaz malların, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracılar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirileceklerdir.
18 İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdaremizle kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminatta bütçeye irad kaydedilir.
19 Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.
Bilgi için.Tel: ( 0284 2253206- ( Faks:0284 2121099) - ( e- posta: edirne@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ:www.vgm.gov.tr ) 

 
Milli Müdafa Cad. No : 20 Kizilay / ANKARA / TURKIYE - Tel : +90 (312) 415 50 00 (10-Hat)
TC Başbakanlık Vakıflar Genel müdürlüğü Her hakkı saklıdır • © 2011