W7_7697 - İLAN DETAY BİLGİLERİİlan No'su : W7_7697
İlan Adı : İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞI
Bölge / İli : İZMİR / İZMİR
Türü : Satılık Gayrimenkuller
İhale Tarih - Saat : 29.12.2011 , 10:00:00
Yayın Tarih - Saat : 15.12.2011 , 10:00:00
İhale Usulü : Açık Teklif Usulü (2886 Sayılı Kanun)
Dosya Bedeli : 0.00 TL


İlan Sahibi Bilgileri  
Yetkili : Mustafa ERKAN
Telefon : 2324415292-131
E-Posta :


Diğer Açıklamalar

İLAN
İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞA SUNULACAK GAYRİMENKULLER
Sıra No İli İlçesi Mah/Belde Ada Parsel Alanı (m2) Cinsi Fiili durumu Hisse Bağ. Böl. No. Cad./Sok Kapı No Kira durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 İzmir Konak Ali Reis 1057 22 109 Kargir Ev Ev Tam - 970 Sok 2 Kirada 30.000,00 TL 900,00 TL 29.12.2011 10:00
2 İzmir Konak Toraman 414 4 131 Hane Ev Tam - 832 Sok 3 Kirada 80.000,00 TL 2.400,00 TL 29.12.2011 10:10
3 İzmir Konak Toraman 448 14 74 Hane Ev Tam - 784 Sok 2 Kirada 60.000,00 TL 1.800,00 TL 29.12.2011 10:20
4 İzmir Konak Dolaplıkuyu 475 2 61 Bir ev Ev Tam - 741 Sok 10 Kirada 12.000,00 TL 360,00 TL 29.12.2011 10:30
5 İzmir Konak 2.Aziziye 2625 6 102 Kargir Ev Ev Tam - 697 Sok 23 Kirada 40.000,00 TL 1.200,00 TL 29.12.2011 10:40
6 İzmir Konak 2.Aziziye 2625 5 104 Kargir Ev Ev Tam - 697 Sok 25 Kirada 80.000,00 TL 2.400,00 TL 29.12.2011 10:50
7 İzmir Konak Toraman 421 7 146 Hane Ev Tam - 831 Sok 35 Kirada 80.000,00 TL 2.400,00 TL 29.12.2011 11:00
8 İzmir Konak Ali Reis 1564 3 90 Kargir Ev Ev Tam - 806 Sok 33 Boş 32.000,00 TL 960,00 TL 29.12.2011 11:10
9 İzmir Konak Ali Reis 1564 4 91,5 Kargir Ev Ev Tam - 806 Sok 31 Kirada 35.000,00 TL 1.050,00 TL 29.12.2011 11:20
10 İzmir Ödemiş Mimar Sinan 267 60 85 Avlulu kerpiç ev Ev Tam - Barbaros Cd. 2 Çıkmazı 1 Kirada 15.000,00 TL 450,00 TL 29.12.2011 11:30
11 İzmir Tire Dere 156 21 429,83 Avlulu kargir ev Ev Tam - Molla Yokuşu 9 Kirada 100.000,00 TL 3.000,00 TL 29.12.2011 11:40
12 İzmir Tire Dere 151 37 328,47 Avlulu kargir ev Ev Tam - Sarıca Yusuf 15 Kirada 50.000,00 TL 1.500,00 TL 29.12.2011 11:50
13 İzmir Tire Turan 1135 5 100 Kargir Ev Ev Tam - Beyler deresi 6 Kirada 20.000,00 TL 600,00 TL 29.12.2011 13:30
14 İzmir Tire Dört Eylül 462 51 436,12 Avlulu kargir ev Ev Tam - Tekin Sok 11 Kirada 60.000,00 TL 1.800,00 TL 29.12.2011 13:40
15 Manisa Merkez Peker 1009 2 82 Mesken Ev 42/418 arsa paylı 1 1507 Sok 36/1 Boş 60.000,00 TL 1.800,00 TL 29.12.2011 13:50
16 Manisa Merkez Muradiye   5023 107 Mesken Ev 2/6 arsa paylı 1 Atatürk cd 27 Kirada 50.000,00 TL 1.500,00 TL 29.12.2011 14:00
17 İzmir Çeşme Sakarya 5667 3 105 Mesken Villa 1/2 arsa paylı 1 3440 Sok.  5 Boş 650.000,00 TL 19.500,00 TL 29.12.2011 14:10
18 İzmir Çeşme Sakarya 5667 4 105 Mesken Villa 1/2 arsa paylı 1 3440 Sok.  3 Boş 650.000,00 TL 19.500,00 TL 29.12.2011 14:20
19 İzmir Çeşme Sakarya 5667 4 105 Mesken Villa 1/2 arsa paylı 2 3440 Sok.  3/1 Boş 650.000,00 TL 19.500,00 TL 29.12.2011 14:30
20 İzmir Çeşme Sakarya 5667 5 105 Mesken Villa 1/2 arsa paylı 1 3440 Sok.  1 Boş 650.000,00 TL 19.500,00 TL 29.12.2011 14:40
21 İzmir Çeşme Sakarya 5667 5 105 Mesken Villa 1/2 arsa paylı 2 3440 Sok.  1/1 Boş 650.000,00 TL 19.500,00 TL 29.12.2011 14:50
1- Yukarıda vasıfları yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile listede belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak-İZMİR
 adresindeki İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında satış ihalesi yapılacaktır.
2- Yukarıda belirtilen taşınmazlara ait muhammen bedel KDV hariç değerdir. Geçici teminat muhammen satış bedelinin %3'üdür.
3- Taşınmazın satış bedeli ve KDV, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde peşin olarak tahsil edilecektir.
4- İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idaremizce onaylanmış fotokopisinin vermesi. ( Kimlik belgesinde T.C. Kimlik
Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim )  
5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ve ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya onaylanmış noter
tasdikli imza sirküleri.
6- Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim.
7- Şirket olarak katılacaklar, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi. 
8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.
9- Şirket veya şahıslardan istenilen bütün belgelerin aslı veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
10- İsteklilerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Bölge Müdürlüğümüze müracaat edip, geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak
teminat mektubu limit içi ve süresiz teminat mektubu ( teminat mektubu tayit yazısı ile birlikte getirilecektir ), devlet tahvili ya da nakit TL. kabul edilecek olup, teminatlar Bölge Müdürlüğünün T.C. Vakıflar Bankası
İzmir Finansmarket Şubesi nezdindeki TR 770001500158007292418107 nolu hesabına ( teminatlar yatırılırken katılımcının adı soyadı, taşınmazın yeri ve parsel numaraları belirtilecektir ) yatırılabilir.
11- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli satış işlemlerine başlamadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminat, ihale kanunu gereğince İdare bütçesine irad kaydedilecektir.
12- Satış işlemleri ile ilgili tüm masraflar ile ihale ilan giderleri ihale üzerinde kalan şahsa ait olup ilan giderleri tapu devir işleminden önce yukarıda belirtilen hesaba yatırılacaktır.
13- Bu ilan yukarıda belirtilen taşınmaz için satış talebi ile ilgili idareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetindedir.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.
14- Kiracısı olan taşınmazlarda mal sahibi ile mevcut kiracı arasındaki kiracılık ilişkisi, taşınmazı satın alanın üzerine tapu devri yapıldığı tarihten itibaren genel hükümler çerçevesinde kendi aralarında çözülecektir.
15- Taşınmazlar üzerlerinde bulunan şerhler ile birlikte satılacaktır. İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler bunu kabul etmiş sayılır.
16- 17,18,19,20,21 nolu meskenlerin her biri bağımsız kat irtifakı tapusuna sahiptir. 
17- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
17- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR 

 
Milli Müdafa Cad. No : 20 Kizilay / ANKARA / TURKIYE - Tel : +90 (312) 415 50 00 (10-Hat)
TC Başbakanlık Vakıflar Genel müdürlüğü Her hakkı saklıdır • © 2011