W2_170749 - İLAN DETAY BİLGİLERİManisa-Merkez Gülgün Hatun (dere)Mescidi 2017 Yılı Restorasyonu İşi.
İlan No'su : W2_170749
İlan Adı : Manisa-Merkez Gülgün Hatun (Dere)Mescidi 2017 Yılı Restorasyonu İşi.
Bölge / İli : İZMİR / MANİSA
Türü : Eski Eser Onarımı
İhale Tarih - Saat : 09.05.2017 , 09:30:00
Yayın Tarih - Saat : 18.04.2017 , 14:40:00
İhale Usulü : Açık Teklif Yöntemi (Vakıf Kültür Varlığı Yönetmeliği)
Dosya Bedeli : 200.00 TL


İlan Sahibi Bilgileri  
Yetkili : İsmail İlhan SEVİNÇ -Mimar
Telefon : 0232 441 52 92-7205
E-Posta :


Diğer Açıklamalar
İHALE İLANI (İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) “Manisa-Merkez Gülgün Hatun (Dere) Mescidi 2017 Yılı Restorasyonu İşi. “ Uygulama işi Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 22. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2017/189260 1-) İdarenin a) Adresi : Fevzipaşa Bulvarı, No: 4, Konak / İZMİR b) Telefon ve faks numarası : 0 232 441 52 92 – 0 232 446 55 19 c) Elektronik posta adresi d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : izmir@vgm.gov.tr : www.vgm.gov.tr 2-) İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü, miktarı : Eski Eser Mescid (Camii) Onarımı (Restorasyon) İşi – 1 (Bir) Adet. b) Yapılacağı yer : Manisa İli Merkez İlçesi c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür. 3-) İhalenin a) Yapılacağı yer : İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/ İZMİR b) Tarihi ve saati : 09 Mayıs 2017 tarih Günü Saat:09:30 4-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1-) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Teklif Mektubunda belirtilmesi durumunda, ayrıca istenmeyecektir.) 4.1.2-) İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir : a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; a.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, a2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. b.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. b.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Şekli ve içeriği bu ihaleye ait Şartnamede belirlenen teklif mektubu. ç) Bu ihaleye ait Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri ; e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu ihaleye ait Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesini (standart form VGM-U22) vermek durumundadır. g) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. ı) Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin bu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.2 maddesindeki şartları sağlayarak istenen ilgili belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. 4.1.3-) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu şahıs veya tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 4.2-) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : 4.2.1-) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 4.3-) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2 4.3.1-) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin Tip İdari Şartnamenin 7.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre belgeler sunulacaktır. 4.3.2-) İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 100’ünden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. 4.3.3-) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler : 4.3.3.1-) Şekli ve içeriği bu işe ait Tip İdari Şartnamenin 7.5.3 maddesi ile tip sözleşmenin 24. maddesinde belirtilen nitelikte ve mesleki deneyimli teknik personeli inşaat mahallinde çalıştırmak zorundadır. 4.3.3.2-) İhale üzerinde kalan isteklinin, yukarda belirtilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri (Taahhütname, diploma ve meslek odası belgesi) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. 4.4-) Bu ihalede benzer iş olarak; ''Tescilli 1.Grup Taşınmaz Kültür Varlığı Yapıların Onarım ve Restorasyonları'' (Kale, köprü, sur, çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma hariç) benzer iş olarak kabul edilecektir. 5-) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde belirtilen bilgilerin teklif mektuplarında belirtilmesi gerekir. 6-) İhale dokümanı “Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak İZMİR İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü” adresinde görülebilir ve 200.- TL (İkiyüz TürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin belirtilen ihale tarihinden en az üç gün önce 05 Mayıs 2017 tarih Cuma günü tarihine kadar satın almaları zorunludur. 7-) Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8-) İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 9-) İstekliler teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 11-) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer Hususlar: İhaleye girecek olan istekliler, tekliflerinin ekinde; idareye sunacakları teklif birim fiyat cetvelini, dijital (Excel formatında) ortamda CD halinde olmak üzere ayrıca idareye teslim edeceklerdir. İLAN OLUNUR


 

 
Milli Müdafa Cad. No : 20 Kizilay / ANKARA / TURKIYE - Tel : +90 (312) 415 50 00 (10-Hat)
TC Başbakanlık Vakıflar Genel müdürlüğü Her hakkı saklıdır • © 2011